Over ons


Over ons

De naam Romijn is in Den Haag op het gebied van onroerend goed al meer als 100 jaar een begrip. Sinds 2010 is de nieuwe generatie uitgegroeid tot een grote speler op de vastgoedmarkt en zijn daarmee landelijk gegaan onder de naam Romijn & Parels Onroerend Goed BV. Met onze 3 vestigingen in Nederland kunnen we de gehele Nederlandse markt bedienen. Tot onze cliëntele behoren huurders van kantoor-, bedrijfs- en winkelruimten, vastgoedontwikkelaars, institutionele en particuliere beleggers, banken, alsmede maatschappelijke instellingen. Romijn & Parels kwalificeert als typisch Den Haags kantoor. Niet alleen door onze resultaatgerichte en no nonsense mentaliteit maar vooral ook doordat de mensen achter Romijn & Parels al vanaf jongs af aan opgegroeid zijn in de vastgoed sector en allen sociaal sterk geworteld zijn in het vastgoed netwerk.

Romijn & Parels is actief op het gebied van verhuur en aanhuur, verkoop en aankoop van: huizen, kantoren, bedrijfsruimten, bouwkavels, grondstukken en winkels, heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten alsmede taxaties, marketing en advisering van commercieel vastgoed.

Onze onroerend goed activiteiten gericht op beleggingen, aanhuur en taxeren beperken zich niet alleen tot de regio Den Haag maar omvatten geheel Nederland.

Ten aanzien van taxaties hebben wij een brede expertise opgebouwd. Ons kantoor werkt samen met gecertificeerde taxateurs (RICS). Wij taxeren een breed scala van onroerend goed van huizen, appartementen, kantoren, bedrijfspanden en winkels tot landgoederen, scholen en terreinen en bouwkavels.

Referenties

Onze cliëntele stelt een integre en vakbekwame benadering van haar vastgoedvraagstukken op prijs. In dit kader zult u hier dan ook geen referentielijst aan treffen. Onze reputatie in de vastgoedmarkt spreekt voor zich. U bent van harte uitgenodigd in ons kantoor voor een persoonlijke ontmoeting en kennismaking met onze werkwijzen.

Vacatures

Romijn & Parels heeft op dit moment geen openstaande vacatures.

Heeft u belangstelling om bij Romijn & Parels te komen werken of stage te lopen? Stuur dan uw open sollicitatiebrief + CV naar ons toe. U vind onze gegevens op de contactpagina of overaan deze website.

Gedragscode

Interne Gedragscode
Romijn & Parels Onroerend Goed B.V.

1. Doel
Deze interne gedragscode is bedoeld om medewerkers van Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. richtlijnen mee te geven voor integer handelen door vast te leggen wat in het algemeen wel en niet als wenselijk gedrag moet worden beschouwd. De gedragscode is van toepassing op alle werknemers en directieleden alsmede op diegenen die op andere basis, bijvoorbeeld als uitzendkracht of stagiaire, werkzaam zijn voor Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. Indien dit uitdrukkelijk uit de tekst blijkt, kan deze gedragscode ook van toepassing blijven op vroegere medewerkers.

2. Wet- en regelgeving
Medewerkers worden geacht zich te houden aan relevante wet- en regelgeving, met inbegrip van deze interne gedragscode. In alle gevallen is het verboden te handelen met voorkennis in de zin van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Medewerkers die als makelaar, taxateur of als vastgoeddeskundige naar buiten treden zullen hun functie deskundig en onafhankelijk van anderen uitoefenen.

3. Toezichthouder
De directie benoemt een toezichthouder. Deze houdt toezicht op de nalevering van de interne gedragscode. Ook fungeert hij als vertrouwenspersoon en neemt hij daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de onder zijn aandacht gebrachte zaken. Als toezichthouder kan ook een externe, onafhankelijke, vertrouwenspersoon worden benoemd. De directie blijft altijd eindverantwoordelijk voor het gevoerde integriteitbeleid.

4. Geschenken, giften of uitnodigingen
Het geven of accepteren binnen redelijke grenzen van relatiegeschenken is toegestaan zolang hiermee niet de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding wordt gecreëerd. Bij twijfel dient de medewerker te overleggen met de toezichthouder, die vervolgens bepaalt hoe dient te worden gehandeld.

Het aanbieden of aannemen van contant geld, cheques, waarde- en/of cadeaubonnen etc. als relatiegeschenk is verboden als de tegenwaarde hiervan méér dan € 500,-- bedraagt. Uitnodigingen voor lunches, diners, optredens, evenementen etc. zijn toegestaan zolang die niet buitensporig zijn. Bij twijfel dient ook hier te worden overlegd met de toezichthouder, die bepaalt hoe dient te worden gehandeld.

Uitnodigingen voor volledig of grotendeels door derden betaalde reizen, al dan niet in gezelschap door een partner, moeten vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder en de directie.

5. Nevenfuncties
Het is medewerkers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de toezichthouder en de directie verboden om tijdens de arbeidsovereenkomst een nevenfunctie te verrichten. Dit geldt voor functies zowel binnen als buiten werktijd en zowel betaald als onbetaald. Voor nevenfuncties (betaald of onbetaald) buiten werktijd zal de toestemming alleen kunnen worden geweigerd indien de uitoefening van de nevenfunctie in conflict kan komen met de gerechtvaardigde belangen en de onafhankelijke positie van Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. Bij openbare, maatschappelijke en politieke functies zal de medewerker altijd dienen aan te geven dat hij niet namens Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. optreedt en hij dient zich van stemming te onthouden indien wordt gestemd over zaken die Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. betreffen of waarbij Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. beroepsmatig is betrokken.

6. Handel in onroerend goed
Een afhankelijke positie door vermenging van zakelijke en privé belangen dient te worden voorkomen. Daarom is het medewerkers verboden een direct of indirect belang te hebben bij onroerend goed, tenzij dit dient voor eigen bewoning, langdurige belegging of in het kader van de huisvesting van Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. Het is medewerkers uitdrukkelijk verboden direct noch indirect te handelen in onroerend goed. Ook zullen zij zich dienen te onthouden van risicodragende projectontwikkeling.

7. Geheimhoudingsplicht
Medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en aangelegenheden van Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. en opdrachtgevers alsmede van projecten, ideeën, systemen en bestanden etc., waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht.

8. Melding van overtredingen
Wanneer medewerkers op de hoogte zijn van overtreding van deze gedragscode door anderen, zijn zij verplicht dit te melden aan de toezichthouder. Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld.

9. Sancties
De directie zal bij overtreding van de interne gedragscode tot sancties overgaan, afhankelijk van de ernst van het geval. Alvorens te sanctioneren zal de directie advies vragen aan de toezichthouder.

10. Onvoorziene gevallen
Wanneer een bepaalde situatie niet is beschreven, maar in strijd is met de intentie van deze interne gedragscode, beslist de toezichthouder over de toepasselijkheid van de code en adviseert hij de directie zo nodig tot sancties over te gaan.

11. Handhaving van de interne gedragscode
Romijn & Parels Onroerend Goed B.V. verplicht zich tot naleving van deze interne gedragscode. De directie zal de gedragscode openbaar maken op de eigen website en er voor zorgdragen dat deze in de eigen organisatie bekend en begrepen is.