Diensten

Romijn & Parels is actief op het gebied van verhuur en aanhuur, verkoop en aankoop van, kantoren, bedrijfsruimten en winkels, heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten alsmede taxaties, marketing en advisering van commercieel vastgoed.

Aankoop

Romijn & Parels

Romijn & Parels adviseert opdrachtgevers bij het aankopen van bedrijfsonroerend goed. Een gedegen stappenplan maakt onderdeel uit van ons standaard proces om de eisen en wensen van de opdrachtgever inzichtelijk te maken en binnen korte tijd de beste oplossing voor onze opdrachtgever te vinden. Vervolgens wordt in nauw overleg met de klant een stappenplan doorlopen ten aanzien van het Programma van Eisen (zowel op ruimtelijk als op technisch gebied), een inventarisatie uitgevoerd ter bepaling van de meest geschikte en beschikbare objecten, om vervolgens het proces af te ronden en een selectie te maken zodat bezichtiging van objecten kan plaatsvinden en de juiste bedrijfshuisvesting wordt gevonden. Een gedegen aanpak bij de opbouw van het project dossier is essentieel. Ons team is er voor u: dat wil zeggen dat wij uw belangen als opdrachtgever voorop stellen. Inventarisatie van de grondpositie, de bodemgesteldheid, het bestemmingsplan, eventuele uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijfspand etc, bepalen van de maximale vloerbelasting, bouwkundige en installatietechnische vereisten en vanzelfsprekend begeleiding van het gehele proces op commercieel en bouwkundig vlak. Ons team heeft uiteraard ook opdrachtgevers begeleid in het realiseren van nieuwbouw bedrijfsonroerend goed objecten.

Verkoop

Romijn & Parels adviseert opdrachtgevers bij de verkoop van bedrijfs onroerend goed. De expertise van ons team garandeert u als klant een professionele, persoonlijke belangenbehartiging, waarbij aan de hand van een opname (volledige omschrijving en inventarisatie van het object, bereikbaarheid, plattegronden, bestemmingsplan vereisten, bouwkundig- en bodemonderzoek en kadastrale recherche) in overleg met de opdrachtgever een marktconforme verkoopprijs wordt bepaald.

Romijn & Parels

Aanhuur

Romijn & Parels

Romijn & Parels adviseert opdrachtgevers bij het aanhuren van bedrijfsonroerend goed. Met alle facetten op bouwtechnisch, juridisch, economisch en natuurlijk ook het commercieel gebied zijn de meeste huisvestingsvraagstukken complex en vragen om een deskundige advisering.

Een opdracht start dan ook met een zorgvuldige analyse van de eisen en wensen van de cliënt, door ons te vertalen in een strategisch, ruimtelijk en bouwtechnisch Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE worden de mogelijkheden in kaart gebracht waarbij een gedegen onderbouwing de opdrachtgever in staat stelt een optimale beslissing te nemen over haar huisvesting. Wil de opdrachtgever ruimte huren of kopen in de bestaande markt dan worden alle projecten die in aanmerking kunnen komen in kaart gebracht en op de relevante kenmerken beoordeeld. Zo worden indelingsmogelijkheden onderzocht opdat vastgesteld kan worden in welke mate de betreffende ruimte aansluit op de ruimtebehoefte van de opdrachtgever. Is uiteindelijk na een zorgvuldige voorbereiding een keuze gemaakt dan zijn het niet alleen de prijsonderhandelingen die onze aandacht hebben, maar zal evenveel aandacht worden besteed aan de structurering en het contracteren van de transactie met al haar economische en juridische complicaties. Indien de tijdsplanning van de opdrachtgever het toelaat kunnen ook nieuwbouwmogelijkheden geanalyseerd worden. Naast de reeds door marktpartijen aangeboden projecten is het mogelijk dat een ‘tailor-made’ gebouw, specifiek voor de opdrachtgever, wordt ontwikkeld. Ook bij een dergelijk proces staat het PvE centraal. Als gedelegeerd opdrachtgever organiseert en leidt Romijn & Parels dergelijke nieuwbouwprocessen tot en met de eindoplevering.

Verhuur

De verhuuropdrachten worden met name geactiveerd in de regio Den Haag en Tilburg. Juist in dit gebied kennen we de marktpartijen, de verschillende overheden en de overige spelers. Creatieve marketing activiteiten vormen een essentieel onderdeel van het proces tussen opdrachtgever en Romijn & Parels voor succesvolle verhuur van een bedrijfsobject. Het plan van aanpak bestaat uit een aantal marketing gerichte initiatieven, waarbij ons team kan terugkijken op een zeer omvangrijke geslaagde verhuur transactie portefeuille.

Wij maken voor de opdrachtgever een vrijblijvende informatie set waarin het object inclusief beeldmateriaal en alle relevante informatie wordt gepresenteerd. Tevens kan een leaflet worden gemaakt waarin in meer beknopte vorm de object informatie wordt weergegeven. Deze documenten, ondersteund door internet (fundainbusiness.nl, RealNext), advertentie campagnes en opvallende projectborden op locatie worden onder de aandacht gebracht van potentiële gegadigden en collega-makelaars.

Romijn & Parels

Beleggingen

Romijn & Parels

Veel institutionele en particuliere beleggers maken gebruik van onze expertise. Wij treden op voor cliënten die investeringen willen doen in kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte.

Wij streven naar een optimaal rendement en een minimum aan risico’s voor onze cliënten. Op basis van de goede resultaten die wij voor hen boeken is onze relatiekring met vastgoedportfolio’s steeds sterker groeiende, evenals onze expertise. Uw verkoop- en acquisitiestrategie is bij ons in professionele handen. Affiniteit en knowhow, zowel wat betreft de vastgoedmarkt als de ontwikkelingen daarvan op de beurs, vormen de basis.

Een solide basis, gezien de resultaten die in de afgelopen jaren gehaald zijn.

Waardering en Taxaties

Taxaties van commercieel vastgoed en woningenpakketten vereisen een hoge mate van actuele vastgoedmarkt kennis en gedegen financieel inzicht. Bij Romijn & Parels is dit specialisme in huis. Wij beschikken over in-huis-taxateurs met RICS en VastgoedCert certificeringen. De taxatieopdrachten worden uitgevoerd door de makelaars/taxateurs die dagelijks actief zijn bij de commerciële transacties. Immers diegenen die van dag tot dag zelf betrokken zijn bij de transacties weten een meest zorgvuldige waardering te maken van het te taxeren object.

Taxaties zijn van belang bij waardebepaling van een object, bijvoorbeeld voor verkoop- of aankoop financiering, W.O.Z. waardering, huurwaarde taxatie of huurprijsherzienings trajecten. Uiteraard voeren wij ook taxaties uit ten behoeve van uw jaarrekening. Romijn & Parels heeft talloze opdrachtgevers in dit traject succesvol begeleid. De op maat uitgevoerde taxatie opdracht garandeert u als opdrachtgever een marktconforme waardebepaling.

Romijn & Parels

Heronderhandeling

Romijn & Parels

Romijn & Parels adviseert de huurder van kantoorruimte bij de eventuele heronderhandeling van hun bestaande huur- overeenkomst. Wij beoordelen de huurovereen- komst(en). De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:

  • Is de huurprijs die u betaalt wel marktconform?
  • Voldoet de gehuurde ruimte qua indeling en totale omvang nog aan de huidige wens?
  • Komt de huurtermijn overeen met de strategie van uw onderneming?
  • Zijn er gunstige(re) voorwaarden te bedingen in een eventueel nieuwe huurovereenkomst?

Onze adviseurs beoordelen in eerste instantie geheel vrijblijvend uw huurovereenkomst waarna in overleg met u de gewenste verlengingsstrategie wordt afgestemd. De honorering vindt altijd plaats op basis van no-cure-no-pay.

Consultancy

Advies op maat aan opdrachtgevers op het gebied van bedrijfshuisvesting is één van de pijlers van het succes van Romijn & Parels. Expertise op het gebied van aanhuur, verhuur, aankoop en verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed vereist naast de garantie van de bekwaamheden van een gecertificeerde makelaar, ook uitgebreide vakkennis op het gebied van ontwerp, bouw en financieringsprocessen.

Actuele marktkennis en financieel-economische factoren spelen een cruciale rol in het consultancy traject. In overleg met de opdrachtgever stelt het team een Ruimtelijk en Technisch Programma samen dat als basis dient om tot een weloverwogen, onderbouwde keuze voor een bedrijfsobject te komen.

Romijn & Parels